Abdusselam ESEN
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
Koruma Kurulu
Koruma Kurulu Nedir?

     Koruma Kurullarının Tanımı:

     Suçtan zarar gören ve ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin, sosyal yaşamlarında karşılaşabilecekleri tüm sıkıntılarının giderilip ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile yardımcı olan bir kuruldur.

Koruma Kurullarının Görevleri (5402 Sayılı Kanun Madde 17)

 • Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.
 • Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak.
 • Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yardımcı olmak.
 • Şube Müdürlüğünce bu konularda hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.
 • Kanunda verilen diğer görevleri yapmak.

     Koruma Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları, Koruma kurulları, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde çalışmalarını yürütür.

 1. Koruma Kurulları, her ayın ikinci haftası Perşembe günü toplanır.
 2. Kurullar; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla saptanarak toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.
 3. Kurullar, kurul başkanlarının talebi hâlinde her zaman toplanır.
 4. Kurullarda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü takip ederek sonucu hakkında Kurula bilgi verir.
 5.  Gerektiğinde işe veya bir eğitim kurumuna yerleştirilen kişiler hakkında bulundukları kurumdaki durumlarına ilişkin "koruma kurulları takip formu", denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla doldurularak koruma kuruluna bilgi verilir.
Koruma Kurulu Başkan ve Üyeleri

KORUMA KURULU BAŞKANI:

Zile Cumhuriyet Başsavcısı

ÜYELER:

 1. Belediye Başkanı,
 2. Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
 3. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürü
 4.  Baro temsilcisi
 5. İlçe Milli Eğitim Müdürü
 6. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü
 7. Ziraat Bankası Müdürü
 8. Halk Bankası Müdürü
 9. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
 10. Ziraat Odası Başkanı
 11. Ticaret Borsası Başkanı
 12. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı
 13. Kızılay temsilcisi

     Cumhuriyet Başsavcısı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple ayrılan üyelerin yerine yeni üyeler görevlendirilir. Bu üyeler ayrılan üyelerin süresini tamamlar. Koruma kurullarının yazı işleri hizmetleri, şube müdürlüğünce yürütülür.

Koruma Kurulu Başvuru ve Değerlendirme

KORUMA KURULLARINA BAŞVURU:
     Kurullara; aşağıda sayılan kişiler, bunların kanuni temsilcileri ile avukatı başvurabilir.

 1. Suçtan zarar görenler,
 2. Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler,

     İlgililer başvurularını bir dilekçe ile oturdukları yerdeki kurula iletilmek üzere şube müdürlüğü veya büroya yapar. Dilekçeye başvuru konusu ile ilgili belgeler eklenir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Başvuru Dilekçesi
 • Eski Hükümlü Belgesi: Cumhuriyet Başsavcılığından
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Diploma fotokopisi.
 • 2 Adet fotoğraf.
 • Fotoğraflı İkametgâh belgesi: Muhtarlıktan
 • Mahkeme ilamı.
 • Ekonomik durumunu gösterir belge: Muhtarlıktan
 • Mevcutsa, mesleki durumu gösterir belge: Sertifika, Bonservis vs...

Başvuruların Değerlendirilmesi

       Eksik belgesi bulunmayan başvurular en kısa sürede şube müdürlüğünce incelenir ve en yakın kurul toplantı gününe kadar hazır hale getirilir. Bu kapsamda;

 1. Koruma Kurullarına başvuran her kişi için bir dosya açılır. Dosyanın içerisinde, talep konusunu ve yapılan çalışmaların bulunduğu koruma kurulları başvuru değerlendirme formu ile bu Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin (e) bendinde istenilen başvuru belgeleri yer alır. Dosya üzerine talep sahibinin adı soyadı, talep konusu ve koruma kurulları defterindeki kayıt numarası yazılır. 
 2. Koruma Kurulları kişinin talebini değerlendirirken; dosyasını göz önünde bulundurur ve talebe bağlı kalmaksızın en uygun yardımı sağlar.
 3. Talep edilen yardımla ilgili proje, sertifika veya çalışmalar mutlaka istenir ve bunlar kişi ile birlikte değerlendirilir. Kişinin yapması gereken çalışmalar veya katkı sağlayacağı hususlar gözden geçirilir ve kişilerin çalışmalara aktif olarak katılımı sağlanır.
 4. Kişilerin talepleriyle ilgili çalışmaların, bir ay içerisinde tamamlanarak koruma kurulunda görüşülmesi sağlanır. Koruma kurulunda, dosyanın daha ayrıntılı hazırlanmasına veya başka çalışmaların yapılmasına karar verilmesi halinde, eksiklikler veya yapılacak çalışmalar da aynı süre içerisinde tamamlanır.
ADLİYEMİZ
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Zile Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←